Informácie pre klientov

Základné informácie

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Martin Kundrát, advokát, so sídlom Vajanského 47, 080 01 Prešov, IČO: 52526771, DIČ: 1082563372 (ďalej len „Advokát“), vykonáva advokáciu v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, na základe zápisu vykonanom Slovenskou advokátskou komorou, ako fyzická osoba vykonávajúca slobodné povolanie.

Kontaktné údaje

tel.: 0905 958 761
email:

Označenie registra, číslo zápisu v registri a členstvo v profesijnej organizácii

Advokát je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 7848. Výkon advokácie je regulovaným povolaním. Advokát je členom Slovenskej advokátskej komory.

Akademický titul

Advokátovi bol udelený akademický titul doktor práv, skratka JUDr. z lat. iuris utriusque doctor. Akademický titul bol advokátovi udelený na území Slovenskej republiky.

Základný popis služby a všeobecné podmienky poskytovania služby

Advokát pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu. Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach príkazmi klienta.

Advokát je povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. O tom klienta vhodným spôsobom poučí. Advokát je povinný pri výkone advokácie postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že koná čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.

Advokát postupuje pri výkone advokácie tak, aby neznižoval dôstojnosť advokátskeho stavu. V záujme toho je povinný dodržiavať pravidlá profesijnej etiky a iné pravidlá, ktoré určuje predpis Slovenskej advokátskej komory. Advokát je oprávnený poskytovať právne služby na celom území Slovenskej republiky. Advokát je oprávnený poskytovať právne služby aj mimo územia Slovenskej republiky v medziach ustanovených medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným v zákone, a v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania

Advokát je pre prípad škody spôsobenej výkonom povolania poistený v poisťovni KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, s poistným krytím do 330 000 EUR. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú pri poskytované právnych služieb podľa slovenského práva a práva EÚ a na škodové udalosti vzniknuté na území SR a na území členského štátu EÚ.

Sťažnosť na poskytovanú službu

Sťažnosť na výkon advokácie možno podať na adrese: Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika.

Odmena za poskytovanie právnych služieb a spôsob jej určenia

Odmena za právne služby sa určuje podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len "Vyhláška").

Advokát poskytuje právne služby za odmenu. Advokát má právo požadovať za poskytovanie právnych služieb primeraný preddavok. Advokát popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov. Advokátovi pri vykonávaní právnych úkonov mimo jeho sídla za čas strávený cestou do tohto miesta a späť, patrí náhrada za stratu času a cestovné výdavky. Odmena Advokáta sa určuje na základe dohody medzi Advokátom a jeho klientom.

Pri určení trov konania, ktorých náhrada sa priznáva proti inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, sa odmena advokáta určí podľa ustanovení Vyhlášky o tarifnej odmene.

Viac informácií ohľadom odmeny za poskytovanie právnych služieb nájdete vo Vyhláške a v sekcii Cenník.

 

Získajte viac informácií

Odoslaním správy súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vášho podnetu.

 

 


Máte záujem o konzultáciu? Potrebujete poradiť?

Tieto webstránky používajú súbory Cookies. Bližšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov. ROZUMIEM