Zápis KÚV do obchodného registra

Konečný užívateľ výhod

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Medzi konečných užívateľov výhod právnickej osoby patrí najmä:

 • fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe,
 • fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na základnom imaní právnickej osoby,
 • fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 • fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
 • fyzická osoba, ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobom.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa uvedené kritériá, za konečných užívateľov výhod sa považujú členovia vrcholového manažmentu, t.j. štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Povinnosť zápisu

Konečný užívateľ výhod, ktorý spĺňa uvedené kritéria sa zapisuje do obchodného registra.
V zmysle zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právnické osoby sú povinné podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra najneskôr do 31.12.2019. Povinnosť zápisu konečného užívateľa je nutné splniť aj v prípade, že ste lehotu na zápis nestihli!
Zapísané údaje o konečnom užívateľovi výhod je osoba povinná priebežne aktualizovať pri každej zmene konečného užívateľa výhod alebo jeho identifikačných údajov.

Najčastejšími dôvodmi na zmenu údajov o konečnom užívateľovi výhodu budú nasledovné skutočnosti:

 • prevod obchodného podielu,
 • zmena adresy trvalého pobytu,
 • vydanie nového dokladu totožnosti.

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod sa nevzťahuje na:

 • subjekty verejnej správy,
 • emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
 • subjekty zapísané v registri partnerov verejného sektora.

Postup a cena

Ako celý proces prebieha?

 1. Kontaktujete nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky. My si od Vás vyžiadame potrebné doklady.
 2. Na základe Vami poskytnutých dokladov vypracujeme potrebné dokumenty.
 3. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie alebo na diaľku.
 4. Zabezpečíme zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra.

Cena za zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je od 90 EUR.

Cena zahŕňa:

 • poradenstvo advokáta pri správnom určení konečného užívateľa výhod,
 • vypracovanie potrebných dokumentov,
 • vypracovanie návrhu na zápis KÚV do obchodného registra,
 • podanie návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra.

Podanie návrhu na zápis KÚV do obchodného registra nepodlieha súdnemu poplatku.

 

Potrebujete poradiť?

Nie ste si istý, či sa Vás povinnosť zápisu týka? Neviete si poradiť so zápisom konečného užívateľa do obchodného registra? Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.

Odoslaním správy súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vášho podnetu.

 

 


SÚVISIACE SLUŽBY

Máte záujem o konzultáciu? Potrebujete poradiť?

Tieto webstránky používajú súbory Cookies. Bližšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov. ROZUMIEM