Vymáhanie pohľadávok

Dlhujú Vám peniaze? Získajte ich späť! Nechajte vymáhanie Vašej pohľadávky na skúseného advokáta, budete tak mať istotu, že Vaše pohľadávky sú vymáhané efektívne a s odbornou starostlivosťou. Vymáhame pohľadávky od dlžníkov v celej Slovenskej republike bez obmedzenia výšky dlžnej sumy. Pomôžeme Vám s vymáhaním aj pohľadávok nízkej hodnoty.

 

Postup vymáhania pohľadávok

 1. Na základe Vami dodaných dokladov (podklady je možné zaslať aj emailom alebo poštou), analyzujeme Vašu pohľadávku z pohľadu právneho dôvodu vzniku, zabezpečenia a lehoty po splatnosti.
 2. Preveríme bonitu dlžníka, či má vôbec zmysel pohľadávku vymáhať.
 3. Uzatvoríme s Vami zmluvu, v ktorej si dohodneme odmenu za vymoženie pohľadávky, a udelíte nám plnomocenstvo za účelom prevzatia zastúpenia. Aj uzatvorenie zmluvy a udelenie plnomocenstva je možné zabezpečiť na diaľku bez nutnosti osobného stretnutia.
 4. Vyzveme dlžníka na dobrovoľné splnenie dlhu. Výzvu zasielame dlžníkovi spravidla poštou, ale po dohode môžme kontaktovať dlžníka aj inou formou. Ak ste s dlžníkom už bezúspešne komunikovali o úhrade jeho dlhu, môžme pristúpiť k podaniu žaloby bez kontaktovania dlžníka.
 5. S dlžníkom kominikujeme vo veci uzatvorenia mimosúdnej dohody o splatení dlhu. Za týmto účelom môžme uzatvoriť s dlžníkom dohodu o splátkach alebo zabezpečení pohľadávky.
 6. V prípade ak nedôjde k dobrovoľnému splateniu dlhu ani uzatvoreniu mimosúdnej dohody, pristúpime k podaniu žaloby na súd. V prípade, že Vaša pohľadávka spĺňa zákonom stanovené podmienky na vymáhanie v zrýchlenom resp. skrátenom konaní, pristúpime k podaniu návrhu na vydanie platobného rozkazu alebo iniciovanie upomínacieho konania.
 7. Budeme Vás zastupovať a chrániť Vaše práva a záujmy aj počas súdneho konania vrátane exekučného konania, konkurzného a reštrukturalizačného konania. Zvážime aj možnosť podania trestného oznámenia a odporovania právnym úkonom, ktorými sa dlžník zbavil svojho majetku.

 

Zrýchlené vymáhanie pohľadávok

V prípade ak Vaša pohľadávka spĺňa podmienky na vymáhanie v skrátenom konaní (najmä v prípadoch ak existujú relevantné listinné dôkazy), podáme návrh na vydanie platobného rozkazu, príp. iniciujeme upomínacie konanie.

Výhodou využitia zrýchleného vymáhania pohľadávok je úspora času a peňazí, najmä z nasledovných dôvodov:

 • súd nenariaďuje pojednávanie,
 • platobný rozkaz súd vydá na základe listinných dôkazov poskytnutých veriteľom,
 • súd vydá platobný rozkaz spravidla do 10 pracovných dní,
 • v upomínacom konaní je súdny poplatok vo výške 50 % oproti súdnemu poplatku v bežnom súdnom konaní.

 

Ceny a podmienky

Vo väčšine prípadov nepožadujeme žiadne preddavky ani zálohy. Naša odmena je závislá od reálneho vymoženia pohľadávky. Odmena za vymáhanie pohľadávky je najčastejšie stanovená ako podielová alebo tarifná.

 • Tarifná odmena - stanovená podľa hodnoty veci a počtu úkonov právnej služby. Dlh dlžníka sa zvyšuje o trovy advokáta a klient tak dostane 100 % pohľadávky. Našu odmenu teda zaplatí Váš dlžník.
 • Podielová odmena - stanovená vo forme podielu z vymoženej pohľadávky. Podielová odmena sa spravidla pohybuje vo výške od 5 % až do 20 % z vymáhanej pohľadávky.

 

Financovanie súdneho konania

Častokrát sú náklady spojené s uplatňovaním práva (najmä súdne poplatky, náklady právneho zastúpenia, výdavky na znalecké posudky a trovy protistrany v prípade neúspechu) pre veriteľa odstrašujúcim prvkom pri vymáhaní pohľadávky. V jednotlivých prípadoch, v ktorých predpokladáme náš úspech v spore, Vám zabezpečíme finacovanie súdneho konania.

Financovaním súdneho konania získate finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s vedením súdneho konania, a to najmä súdneho poplatku, nákladov na znalecké dokazovanie a trov právneho zastúpenia protistrany v prípade neúspechu na súde.

Nenechajte sa odradiť vysokými poplatkami pri vymáhaní Vašich peňazí!

 

Správa a inkaso pohľadávok

Firemným klientom zabezpečíme profesionálnu správu pohľadávok a inkaso platieb od zákazníkov. Včasným a odborným vymáhaním pohľadávok zvýšime mieru ich vymožiteľnosti.

 

Uvažujete či má zmysel vymáhať Vašu pohľadávku?

Analyzujeme Vašu pohľadávku a preveríme solventnosť Vášho dlžníka. Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.

Odoslaním správy súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vášho podnetu.

 

 


SÚVISIACE SLUŽBY

Máte záujem o konzultáciu? Potrebujete poradiť?

Tieto webstránky používajú súbory Cookies. Bližšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov. ROZUMIEM