Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sa riadi ustanoveniami § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Zmluva o prevode nehnuteľnosti musí mať písomnú formu a prejavy účastníkov zmluvy musia byť na tej istej listine. Samotná kúpna zmluva vlastnícke právo sama o sebe neprevádza, k prevodu vlastníckeho práva sa vyžaduje vklad od katastra nehnuteľností. Povinné náležitosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti určuje Občiansky zákonník, ale aj osobitné právne predpisy najmä Katastrálny zákon a zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.


 

Kúpna zmluva na pozemok

Kúpna zmluva, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku musí obsahovať najmä nasledujúce povinné náležitosti:

 • označenie právneho úkonu (napr. Kúpna zmluva),
 • označenie zmluvných strán; ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje,
 • označenie pozemku podľa katastrálneho územia, registra (register „C” alebo register „E”), druhu a výmery,
 • výšku kúpnej ceny,
 • uvedenie miesta a dátumu uzatvorenia zmluvy,
 • podpisy zmluvných strán; podpis predávajúceho musí byť úradne osvedčený.

Vzor kúpnej zmluvy na prevod pozemku

 

Kúpna zmluva na dom

Kúpna zmluva, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k stavbe musí obsahovať najmä nasledujúce povinné náležitosti:

 • označenie právneho úkonu (napr. Kúpna zmluva),
 • označenie zmluvných strán; ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje,
 • označenie stavby podľa katastrálneho územia, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená,
 • výšku kúpnej ceny,
 • uvedenie miesta a dátumu uzatvorenia zmluvy,
 • podpisy zmluvných strán; podpis predávajúceho musí byť úradne osvedčený.

Vzor kúpnej zmluvy na prevod domu

 

Kúpna zmluva na byt

Zmluva o prevode vlastníctva bytu musí obsahovať najmä nasledujúce povinné náležitosti:

 • označenie právneho úkonu (napr. Zmluva o prevode vlastníctva bytu),
 • označenie zmluvných strán; ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje,
 • označenie nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, čísla bytu, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený,
 • popis bytu a príslušenstva bytu, vymedzenie polohy bytu označením čísla bytu, čísla vchodu, určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenia bytu,
 • vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku,
 • určenie a popis spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku a prípadné určenie, ktoré spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, časti príslušenstva a priľahlého pozemku užívajú len niektorí vlastníci bytov a niektorí vlastníci nebytových priestorov,
 • úpravu práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku,
 • vyhlásenie nadobúdateľa bytu o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy,
 • výšku kúpnej ceny,
 • uvedenie miesta a dátumu uzatvorenia zmluvy,
 • podpisy zmluvných strán; podpis predávajúceho musí byť úradne osvedčený,
 • prílohou zmluvy musí byť potvrdenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v dome a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.

Vzor kúpnej zmluvy na prevod bytu

 

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

K prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dochádza až povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ktorému predchádza podanie návrhu, ktorý musí obsahovať najmä nasledujúce povinné náležitosti:

 • identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti, ak ide o fyzickú osobu, a názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla, ak ide o právnickú osobu,
 • názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,
 • uvedenie predmetu návrhu (napr. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností),
 • označenie právneho úkonu (napr. Kúpna zmluva, alebo Zmluva o prevode vlastníctva bytu),
 • označenie nehnuteľností,
 • označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku,
 • označenie príloh.

Návrh na vklad je možné podať aj elektronicky, čo má za následok zníženie správneho poplatku na polovicu!

 

Na čo si dať pozor pri kúpe nehnuteľnosti?

 1. Overte si skutočného vlastníka nehnuteľnosti a rok nadobudnutia nehnuteľnosti aktuálnym vlastníkom.
 2. Overte si, či je nehnuteľnosť bez tiarch, najmä záložných práv a vecných bremien.
 3. Overte si, či nehnuteľnosť je podľa rozhodnutí úradov vhodná na Vami plánovaný účel, vrátanie overenia existencie ochranných pásiem.
 4. Na úhradu kúpnej ceny použite advokátsku alebo notársku úschovu, nakoľko vlastníkom nehnuteľnosti sa stávate až rozhodnutím o povolení vkladu do katastra nie podpisom zmluvy!
 5. Nepoužívajte vzor kúpnej zmluvy z internetu.

 

Prečo nepoužiť vzor kúpnej zmluvy z internetu?

 1. Vzory zmlúv z internetu nie sú aktuálne, nakoľko dochádza k neustálym zmenám legislatívy.
 2. Vzor zmluvy z internetu nemusí byť vhodný na Vašu situáciu.
 3. V prípade použitia nesprávneho vzoru sa Vám môže predĺžiť katastrálne konanie o niekoľko týždňov príp. mesiacov.
 4. Vzor zmluvy z internetu Vás neochráni pred podvodníkmi. Pokiaľ Vám zmluvu predloží druhá strana, radšej si ju nechajte skontrolovať u advokáta.
 5. V najhoršom prípade môžte skončiť bez nehnuteľností a aj bez peňazí.

Vypracujeme Vám profesionálnu kúpnu zmluvu a zabezpečíme kompletný prevod nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností.


Výhody prevodu nehnuteľnosti prostredníctvom našej advokátskej kancelárie:

 • Ako advokátska kancelária máme oprávnenie na poskytovanie právnych služieb.
 • Máme niekoľko ročné skúsenosti s prevodom nehnuteľností. Skúsenosti a stovky spokojných klientov sú zárukou odbornosti.
 • Zabezpečíme prevod Vašej nehnuteľnosti rýchlo a bez starostí.
 • Pri prevode nehnuteľnosti u nás môžte očakávať okrem úspory času aj úsporu peňazí. Vďaka našej elektronickej komunikácii s úradmi, Vy ušetríte aj viac ako 150 EUR na správnych poplatkoch.
 • Sme poistení pre prípad spôsobenia škody pri výkone povolania s poistným krytím až do výšky 330 000 EUR.
 • Aj napriek tomu, že uprednostňujeme osobné stretnutie, niektoré služby vieme poskytnúť aj na diaľku.

 

Uvažujete o prevode nehnuteľnosti?

Poskytneme Vám kompletné právne poradenstvo v oblasti práva nehnuteľností a katastra nehnuteľností. Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.

Odoslaním správy súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vášho podnetu.

 

 


SÚVISIACE SLUŽBY

Máte záujem o konzultáciu? Potrebujete poradiť?

Tieto webstránky používajú súbory Cookies. Bližšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov. ROZUMIEM